english
1)

רש"י: גדוד שם דבר צריך שני דלתי"ן: מה פרוש הדברים?

1.

גור אריה: 'שם דבר' הוא עצם הדבר ועיקרו, ולכן התיבה נאמרת בשלמות. לעומת זאת ה'פועל' איננו עיקר הדבר ולכן כתוב "יגודנו" בלי כפל הדל"ת.

2)

רש"י: וכשהוא מתפעל או מפעיל אחרים הוא כפול: למה הדבר כך?

1.

גור אריה: בבנין מפעיל או מתפעל יש ריבוי פעולה ולכן התיבה נאמרת בשלמות, אבל בפועל קל תבוא התיבה חסרה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים