english
1)

מה הפרוש "כאחד שבטי ישראל"?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' מ, ד"ה כאביהם, סוטה דף י.): מדובר על שמשון שדן את ישראל כאביהם שבשמים, כי הדין חייב להיות אחד ולא שנים ולשמשון היה את מידת המשפט והדין לגמרי. 1

2.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' מ, ד"ה כאביהם, סוטה דף י.): שמשון היה מיוחד בלי שיתוף של אחר- כמו השמש שאין כוכבים משותפים עמה, ולכן הוא הגן על ישראל.


1

עיין עוד במהר"ל שם (בעמ' לח ד"ה תחלת) שרמז גם על מה שנקרא דן נחש עלי דרך.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים