english
1)

מה פרוש הפסוק?

1.

מהר"ל (דרוש על התורה עמ' יא ד"ה וציוה): צריך לטרוח בתורה כחמור הנושא עול גדול והולך ביום ובלילה ואין לו מנוחה, כלומר לשעבד את הגוף לתורה. 1


1

עיין שם שיש את טורח הגוף כחמור, ויש עוד בחינה של 'כשור לעול'- הטורח הנפשי של העיון בתורה.

2)

מה מעלת יששכר בכך ש"חמור גרם"?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פמ"ג עמ' קסב): לאיש מעלת הצורה והאשה חומרית, וכאשר האשה משתוקקת לבעלה [כלאה כשאמרה ליעקב "אלי תבוא" ואז נולד יששכר], אז האשה נשלמת בצורה של בעלה והיא זוכה לבנים חכמים ונבונים. 1


1

נראה לפי"ז ש"חמור גרם" פרושו שהוא נגרם על ידי החומר של אמו שהשתוקק להשלמה על ידי האב.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים