english
1)

רש"י: לגלות את הקץ: למה לא פירש כפשוטו שיעקב רצה לגלות מה יקרא כשיצאו ממצרים?

1.

גור אריה: כיון שאז חיו 150 שנה, 200 שנה נחשבו אצלם כמו 80 שנה [בימינו] וזה לא נקרא "אחרית הימים".

2.

גור אריה: "אשר יקרא אתכם" משמעו מה שיקרה מעצמו, ואילו ברכה באה על ידי ברכת המברך.

2)

רש"י: לגלות את הקץ: למה נתגלה הקץ דוקא ליעקב?

1.

מהר"ל (דרך חיים פ"ה מ"ד, עמ' רכה ד"ה וכמו שהראה): ישראל יורשים את תכליתם ואחריתם מיעקב שהוא סוף ותכלית האבות, וכשם שיעקב בתחילתו היה נרדף ולבסוף נח, כך ישראל.

3)

רש"י: לגלות את הקץ: למה דוקא יעקב רצה לגלות את הקץ?

1.

מהר"ל (נצח ישראל תחילת פמ"ד): הגאולה האחרונה היא מידי אדום, ויעקב הוא המתנגד לאדום.

2.

מהר"ל (נצח ישראל תחילת פמ"ד): הקץ שלעתיד סתום ונעלם, ויעקב מדרגתו שהיה דבק בכח פנימי קדוש. 1


1

עיין שם בהמשך הפרק שיעקב הוא פנימי כי הוא בין אברהם ליצחק, והכוונה לכאורה שאברהם עבד מצד מידת החסד מימין ויצחק מצד מידת הגבורה משמאל, ואילו יעקב הייתה מידתו יושר שממצעת בין המידות.

4)

רש"י: ונסתלקה שכינה ממנו: למה לא הותר לו לגלות?

1.

מהר"ל (נצח ישראל תחילת פמ"ד): עולם המשיח הוא עולם חדש ולכן אסור ליעקב לגלות סודותיו.

5)

רש"י: ונסתלקה שכינה ממנו: למה חשב יעקב משום כך שיש פסול בזרעו?

1.

מהר"ל (נצח ישראל תחילת פמ"ד): הקץ התגלה ליעקב מפני שהוא דבק בכח פנימי נסתר, ואם יש פסול בזרעו הם היו יוצאים מהמדרגה הזו. 1


1

עיין שם עוד בביאור מה שאמרו בני יעקב "שמע ישראל" וענה להם יעקב "ברוך שם".

6)

רש"י: ונסתלקה שכינה ממנו: אם כך, כיצד אמרו חכמים זמנים שבהם יבוא הקץ?

1.

מהר"ל (נצח ישראל סוף פמ"ד): חכמים לא אמרו שאז יבא משיח בודאי, אלא שזהו זמן שראוי לכך.

7)

רש"י: ונסתלקה שכינה ממנו: למה פרשה זו לא סתומה, והרי בתחילת פרשת ויחי כתב רש"י שהפרשה סתומה כי נסתם הקץ מיעקב כשביקש לגלותה לבניו?

1.

גור אריה (לעיל מז,כח): כאן זה ענין אחד לגמרי ואי אפשר לסתום ולחלק לשתי פרשיות.

8)

למה הקץ יבא רק באחרית הימים?

1.

מהר"ל (נצח ישראל תחילת פכ"ח): הסוף הוא ההשלמה, ולכן המשיח שמשלים את העולם יהיה לבסוף. 1


1

המהר"ל בחידושי אגדות (ח"ג עמ' רט ד"ה ומאחר, סנהדרין צז.) הוסיף שהמשיח ישלים את העולם על ידי שהוא יאחד אותו, ואולי ביאור דבריו שהמשיח יגלה שתכלית הכל הוא "ה' אחד ושמו אחד" וכך הבריאה כולה מתאחדת ומגיעה לתכליתה.

9)

אם יבא המשיח רק באחרית הימים, נמצא שישראל יזכו לטובה רק זמן מועט?

1.

מהר"ל (נצח ישראל תחילת פכ"ח): המשיח יבוא כדי לשלים ולהישיר את העולם ואז יזכו לעולם הבא, ומה בכך שזה לא ימשך זמן רב?!

10)

אם יבא המשיח רק באחרית הימים, כיצד אמר המשיח שיבא "היום אם בקולו תשמעו"?

1.

מהר"ל (נצח ישראל פמ"ה עמ' קפא): הכוונה שהמניעה איננה מצד המשיח אלא מצד המקבל שאיננו מוכן.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים