english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: בקש לברכם: מנין לפירש כך?

1.

גור אריה: קשה מהו "וירא...את בני יוסף" וכי עד עתה לא ראה?! 1


1

נראה מהגור אריה שבהכרח כוונת הפסוק שיעקב ראה בבני יוסף דבר חדש שהוא לא ראה עד עכשיו- את ירבעם אחאב ויהוא.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים