english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: קהל ועמים: כתוב "קהל עמים" ומנין לדרוש 'קהל ועמים'?

1.

גור אריה: "עמים" משמע שנים, אך כדי שלא תפרש 'קהל של עמים' כלומר הרבה עמים, הוסיף רש"י- קהל ועמים, כלומר קהל מעמים.

2)

רש"י: קהל ועמים: למה בפרשת וישלח פירש רש"י ש"קהל גויים" הם מנשה ואפרים ולא הוסיף שם 'קהל וגויים'?

1.

גור אריה: שם ברור שיש לפרש 'קהל והם גויים' כלומר שני גויים, כי אם תפרש 'קהל של גויים' כלומר הרבה גויים, א"כ "גוי" הכתוב שם לרבות את בנימין, מיותר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים