english
1)

רש"י: שאתה טורח...בקבורתי: למה יעקב לא אמר זאת ליוסף בשעה שביקש ממנו על הקבורה?

1.

גור אריה: כאן בא לחלק את הארץ לשבטים ולכן נתן ליוסף את חלקו.

2)

רש"י: חכמתו ותפלתו: למה החכמה חרב והתפילה קשת?

1.

גור אריה: החכמה חריפה וחדה כחרב, והתפילה תלויה בלשון הנקראת חץ, ותפילת הצדיק עולה וקורעת עליונים ותחתונים כחץ מקשת. 1


1

עי' במהר"ל (נתיבות עולם, נתיב הלשון פ"א עמ' סד, ד"ה אמנם) שהלשון נקראת חץ כי היא לא דבר גשמי, והיא פועלת במהירות כמו חץ.

3)

מה פירוש "חרבי וקשתי"?

1.

גור אריה: לאונקלוס התפילה היא חרב כי היא קורעת עליונים ותחתונים, והתחינה היא קשת- כי כאשר מתקשה בתפילתו הוא מתחנן יותר.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים