english
1)

רש"י: ידעתי...שהוא הבכור. גם הוא יהיה לעם: למה לא פירש- 'ידעתי שהוא יהיה לעם'?

1.

גור אריה: הכפילות של "ידעתי בני ידעתי" בהכרח באה לחזק- להוציא מדעת יוסף שיעקב לא ידע שמנשה הבכור, ולכן פירש רש"י 'ידעתי שהוא הבכור'.

2.

גור אריה: קשה שמילת 'גם' ("גם הוא יהיה לעם") מיותרת? אלא שתחילה אמר 'ידעתי שהוא הבכור' והוסיף- וגם הוא יהיה לעם.

2)

רש"י: יתמלא בצאת שמעו: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: קשה איך יהיה זרעו מלא הגויים? אלא שיצא שמעו.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים