english
1)

רש"י: מלאך הרגיל: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: וכי עכשיו גאלו המלאך שאמר עליו "גואל" בלשון הווה? אלא שהוא רגיל להשלח אליו. 1


1

נראה מהגור אריה שהיה זה דבר ההווה תמיד שהמלאך ישלח אליו, ולכן זה כתוב בלשון הווה.

2)

רש"י: הנערים- מנשה ואפרים: מה חידש רש"י?

1.

גור אריה: היה אפשר לפרש שהכוונה לנערים שיוולדו בעתיד.

3)

רש"י: ואין עין [הרע] שולטת בהם: למה זכה יוסף לברכה זו?

1.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב הצניעות פ"א, עמ' קו ד"ה ובבא בתרא): רחל הייתה צנועה ולכן העין לא שולטת בבנה.

2.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג, עמ' לה ד"ה אנא, ב"מ דף פד.): יוסף נתברך ממקור נסתר פנימי שאין העין שולטת שם, כי ליעקב היה את מידת האמצעי- בין אברהם ליצחק 1 , וכח זה נמשך ליוסף, והאמצעי הוא בסתר- בין שני הקצוות. לכן יוסף דומה לגוף האילן והשבטים לענפים היוצאים ממנו.


1

פרוש הדברים לכאורה שאברהם מידתו חסד- ימין, ויצחק מידתו דין- שמאל, ויעקב מידתו רחמים שזה הקו האמצעי, ויוסף הוא המשכו של יעקב כי הוא עיקר תולדתו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים