english
1)

רש"י: לסמוך ידיו...ולברכם: מנין ידע יוסף שיעקב יברכם אחר שאמר שאינם ראויים לברכה?

1.

גור אריה: יעקב חזר ונשק להם, ומכאן שחזרה לו רוח הקודש.

2)

רש"י: כשחזר לאחוריו: למה דוקא אז השתחווה?

1.

גור אריה: כך דרך כבוד כשנפטרים מאדם גדול.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים