english
1)

רש"י: למה פרשה זו סתומה וכו': פרשיות רבות סתומות הן?

1.

גור אריה: גם בפרשה סתומה יש ריווח של 9 אותיות, ואילו כאן אין ריווח בכלל.

2)

רש"י: למה פרשה זו סתומה וכו': אם פרשה זו סתומה, אולי זו לא פרשה בפני עצמה?

1.

גור אריה: כיון שמחלקים כאן לשתי פרשות, בודאי כך קבלה בידינו מעזרא הסופר.

2.

גור אריה: אין קשר בין פרשה זו לקודמת, ולכן צריך לומר שזו פרשה בפני עצמה.

3)

רש"י: מצרת השעבוד: קשה שהמצרים לא שיעבדו אותם לפני שמתו השבטים?

1.

גור אריה: אחרי מות יעקב כבר שיעבדו אותם, אבל לא שיעבדו אותם בקביעות לפני מות השבטים.

4)

רש"י: לגלות את הקץ: למה נסתם ממנו הקץ, והרי הוא נתגלה כבר לאברהם?

1.

גור אריה: לא מדובר כאן על קץ גלות מצרים אלא על קץ כל הגלויות.

5)

רש"י: לגלות את הקץ: למה פרשה זו סתומה ולא לקמ'- כשקרא יעקב לבניו כדי לברכם?

1.

גור אריה: שם זה ענין אחד לגמרי ואי אפשר שם לסתום ולחלק לשתי פרשיות.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים