english
1)

רש"י: ועוד אומר לו וכו': למה פירש רש"י כך?

1.

גור אריה: קשה למה כפל רש"י ואגידה...ואומרה"? אלא- אגיד לפרעה שאחי באו, ואומר לו שהם רועי צאן.

2)

רש"י: ועוד אומר לו: למה לא כלל יוסף את הכל בדיבור אחד?

1.

גור אריה: מידת דרך ארץ שלא לבא אל המלך ולבקש מאתו שישבו בארץ גושן אלא רק אגב שהוא מספר על בואם.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים