english
1)

רש"י: כחשבון הזה: מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: הכ"ף של "כזאת" איננה כ"ף הדימיון שהרי הוא שלח לו את הדברים האלה עצמם, אלא זו כ"ף השיעור- כחשבון הזה.

2)

רש"י: כחשבון הזה: לכאורה עדיף לא לכתוב "כזאת" ולא נצטרך לפרש 'כחשבון הזה'?

1.

גור אריה: מילת "כזאת" מלמדת שהמספר לא היה אקראי אלא מכוון, לרמוז לו דברים שונים. 1


1

הגור אריה ממשיך לפרש למה רומז כל דבר ששלח יוסף, ויובאו דבריו לקמן.

3)

למה יוסף שלח דוקא 10 חמורים שנושאים מטוב מצרים?

1.

גור אריה: יוסף רמז לאביו שלא יכעס על האחים כי הם היו כחמור שאיננו יודע מה הוא נושא, והקב"ה הטעין עליהם מעשה זה כדי שירדו למצרים ולבסוף יאכלו את טוּבה.

4)

למה יוסף שלח דוקא 10 אתונות שנושאות בר ולחם ומזון?

1.

גור אריה: יוסף רמז לאביו שלא ימנע מלרדת למצרים כי יוסף יכלכל אותו בשנות הרעב.

5)

מהו טוב הארץ, ולמה זה רומז?

1.

גור אריה: יוסף רמז לאביו שהם עתידים לאכול את טוב מצרים ולרוקן אותה.

2.

גור אריה: יוסף שלח גריסין של פול לרמוז שהגלות טובה כי ישראל יפרו וירבו על ידי השיעבוד כמו גריסין שנחלקים לחלקים רבים כשגורסים אותם.

3.

גור אריה: יוסף שלח לאביו יין ישן רמז לגזירה הישנה שעליהם לגלות.

6)

רש"י: יין (ישן) שדעת זקנים נוחה הימנו: מה המעלה של יין ישן?

1.

מהר"ל (אור חדש עמ' פח ד"ה וכלים, על אסתר פ"א פ"ז): כשם שהיין נעשה צלול ככל שהוא מתיישן כך גם דעת האדם כשהוא מזקין. 1


1

המהר"ל (גבורות ה', פנ"ב, עמ' רכח, ד"ה ואפילו כולנו) הוסיף ביאור שבעת זקנה הכוחות הגופניים נחלשים ואז השכל מתחזק להשיג דברים שנבדלים מהחומר, ובזה הוא דומה ליין ישן שכבר נבדל מהשמרים.

7)

רש"י: גריסין של פול: למה זה מה ששלח לו?

1.

גור אריה: לרמוז שהגלות טובה כי ישראל יפרו וירבו על ידי השיעבוד כמו גריסין שנחלקים לחלקים רבים כשגורסים אותם.

2.

גור אריה: במדרש כתוב שהם טובים לצרת הנפש שהיה ליעקב כל חייו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים