english
1)

רש"י: שיצא מאצלם בלא חתימת זקן: למה היה צריך להוסיף "ויכר יוסף את אחיו"?

1.

גור אריה: לכאורה קשה כיצד אמר יוסף שהם מרגלים ולא חשש שהם יכירו אותו? לכן בא הפסוק ללמדינו שהוא היה יכול להכיר אותם והם לא יכלו להכיר אותו כי הוא יצא בלא חתימת זקן.

2)

רש"י: ומדרש אגדה וכו': למה הביא רש"י את המדרש?

1.

גור אריה: לכאורה מספיק לכתוב 'ויכר אותם יוסף' שהרי ידענו שהוא מדבר עם אחיו? אלא לומר שהוא ריחם עליהם כאח.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים