english
1)

רש"י: להיות אתם: למה רש"י הוסיף זאת?

1.

גור אריה: קשה במה פקד אותו איתם? אלא להיות איתם ולשרתם.

2)

רש"י: שנים עשר חדש: מנין למדו זאת?

1.

גור אריה: למדו זאת ממה שכתוב (ויקרא כה, כט) "ימים תהיה גאולתו".

3)

רש"י: שנים עשר חדש: למה לא למדו ממה שכתוב (במדבר יא, כ) "חודש ימים"?

1.

גור אריה: עדיף ללמוד מ"ימים תהיה גאולתו" שם נכתב 'ימים' בלבד, ולא מ'ימים' שמצורף אליו 'חודש'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים