english
1)

רש"י: הוזקק להיות אסור עוד שתי שנים: מנין שכך ארע לו בגלל בקשתו משר המשקים?

1.

גור אריה: בתחילת מקץ כתוב במפורש ששר המשקים הזכיר את יוסף רק אחרי שנתים, וקשה א"כ שמיותר לכתוב כאן "ולא זכר...וישכחהו"? אלא ללמדך שהייתה סיבה מאת ה' שהוא לא יזכור את יוסף בשנתיים הללו.

2)

רש"י: שתי שנים: למה נענש דוקא בשתי שנים?

1.

גור אריה: כנגד מה שיוסף ביקש "והזכרתני...והוצאתני" נענש עוד שנתיים.

2.

גור אריה: עד שנה ציפה יוסף ששר המשקים יזכור אותו, אבל לאחר שנה בודאי נשכח ממנו, וכנגד אותה שנה נענש יוסף שנה, ולכן לא זכרו שר המשקים אלא אחרי שנתיים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים