english
1)

רש"י: אשר אם זכרתני: מנין לרש"י להוסיף מילת "אשר"?

1.

גור אריה: אחד משימושי הלשון של מילת 'כי' הוא 'אם' שפרושו 'אשר'.

2)

רש"י: אשר אם זכרתני אתך: כיצד בקשת יוסף נכנסת כאן?

1.

גור אריה: כוונת יוסף לומר- כל כך תעלה במעלה לפני פרעה עד שאני מבקש ממך שתזכרני.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים