english
1)

רש"י: סימן הם לך לשלשת ימים: מנין ידע יוסף שהם סימן לימים ולא לשנים, חודשים או שבועות?

1.

גור אריה: הוא ראה 3 שריגים שמחוברים לאשכול אחד, ולכן זה מרמז על ימים שמתחברים ביחד אל השנה, אבל אם זה 3 שנים אין ביניהם חיבור והיה צריך לראות 3 גפנים נפרדים. גם אין לומר 3 חודשים, כי הגפן המוציאה שריגים דומה לשמש שממנה הימים, ואילו החודשים והשבועות אינם תלויים בשמש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים