english
1)

רש"י: שיפנו אליהם ולא אליו, ועוד שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם: למה נזקק רש"י לשני הפרושים?

1.

גור אריה: לפי הטעם הראשון מספיק היה ששר אחד יחטא, אבל לטעם השני נצרכו שניהם- שיראה שר המשקים שהוא לא מחניף ופותר תמיד לטובה. לפי הטעם השני קשה למה הושמו השרים בבית הסוהר במשך שנה ולא בסמוך לחלום ולכן נצרך הטעם הראשון.

2)

רש"י: זה נמצא זבוב...וזה נמצא צרור: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: קשה למה תלה את שר האופים ולא את שר המשקים? אלא ששר המשקים היה אנוס כי הזבוב יכל ליפול בכוס בשעה שנתן אותו ליד פרעה, ואילו שר האופים פשע כי הצרור היה מלכתחילה בקמח או בכלי.

3)

רש"י: בפיילי פוטירין: מה פרוש המילים?

1.

גור אריה: 'פיילי' הוא כוס, וכן 'פוטרין' בלשון רומי.

2.

גור אריה: כוס של בשמים ששותים אחר המרחץ.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים