english
1)

רש"י: ויש בזה מדרשי אגדה: לפי המדרש קין אסר על הבל את השימוש בקרקע והבל אסר על קין את הלבוש, או שנחלקו בחלקו של מי יבנה המקדש, או שנחלקו על התאומה היתירה שנולדה עם הבל, וצריך ביאור למה דוקא בזה רבו?

1.

גור אריה: קין והבל הפכים זה לזה, וכשאין שיתוף בין ההפכים יש שלום ביניהם, אבל כאן נכנסו איש ברשות רעהו ולכן הייתה ביניהם מחלוקת. לדעה הראשונה הבל נזקק לאדמתו של קין וקין לצמרו של הבל (ונחלקו בענין הממון). לדעה השניה נחלקו על המקדש (וזו מחלוקת במה שנוגע לנפש) כי בבית המקדש מותר לחבר צמר ופשתים, נמצא שהוא משותף לשניהם. לדעה השלישית נחלקו על התאומה היתירה שהייתה כנגד יום השבת [עי' בפסוק א] והשבת היא שביתה לכל הימים, נמצא שביום זה מתחברים קין והבל (ונחלקו במה שנוגע לגוף שהרי אשתו כגופו). עיי"ש.

2)

למה נענש הבל ולא הגן עליו הקרבן המשובח?

1.

גור אריה (לעיל, פסוק ג): הבל הביא דוקא צאן כדי להרחיק את הברכה מקין (שהרי צמר ופשתן כלאים זה בזה) ולכן נענש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים