english
1)

רש"י: ירדה אש: מנין דרשו זאת?

1.

גור אריה: אם לא כן, כיצד ידעו שה' קיבל רק את של הבל?!

2)

אצל קין דרשו שהביא מהגרוע ככתוב "מפרי האדמה", וקשה שגם אצל הבל כתוב "מבכורות צאנו"?

1.

גור אריה (לעיל, פסוק ג): מאחר שהידר להביא מהבכורות, צריך לפרש "מבכורות צאנו" מעידי עידית שבהם.

3)

למה כתוב מילת "גם"?

1.

גור אריה (לעיל, פסוק ג): ללמדך שכשם שקין הביא קרבן להרחיק את הבל, כך הבל הביא קרבן כדי להרחיק את קין, ולכן לא שמרה עליו המצוה.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים