english
1)

רש"י: מן הגרוע: מנין דרשו זאת?

1.

גור אריה: לא כתוב 'פרי האדמה' אלא "מפרי", ללמדך שהביא ממה שהיה מובדל משאר הפירות כי היה גרוע. 1


1

עי' בגור אריה למה לא דרשו כך גם על הבל שהביא "מבכורות צאנו".

2)

רש"י: מן הגרוע: אם רצה להביא קרבן, למה הביא מהגרוע- והרי הכל היה שלו ויכל להביא פירות טובים?

1.

גור אריה: מידתו של קין שעינו רעה, והקריב קרבן כדי לחזק את מידתו ולגבור על הבל.

2.

גור אריה (בהמשך הפסוק): קין הביא קרבן זה לחזק כחו- כח האדמה שנתקללה, ולכן הביא קרבן גרוע.

3)

רש"י: זרע פשתן היה: מנין דרשו זאת?

1.

רא"ם: סופי תיבות של אותיות 'קרבן' הוא 'פשתן'.

2.

גור אריה: קין והבל הפכיים זה לזה, וכל אחד הביא קרבן כדי לחזק את כחו שרחוק מחברו. לכן הביא קין פשתן כי הפשתן כלאים עם הצמר, ואילו הבל הביא צאן ולא שור, כי הצמר כלאים עם הפשתן. עיי"ש.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים