english
1)

רש"י: לעשותן עבודה זרה: אולי הכוונה שהחלו לקרוא לבני אדם בשם ה'?

1.

גור אריה: מן הסתם לא קוראים לבני אדם בשם ה' אלא לעבודה זרה.

2)

רש"י: לעשותן עבודה זרה: למה לא פירש לשבח שבני האדם החלו לקרוא בשם ה'?

1.

גור אריה: אז לא התחילו לקרוא בשם ה' כי קין והבל כבר עשו זאת.

3)

רש"י: לעשותן עבודה זרה: בודאי ש"הוחל" הוא מלשון התחלה?

1.

גור אריה: אמנם פשוטו של מקרא 'הוחל' מלשון התחלה, אבל נכתב בלשון זו כדי לרמוז שנעשה שם ה' חולין.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים