english
1)

רש"י: משקיימו פריה ורביה: והרי אשה לא מצווה בפריה ורביה?

1.

גור אריה: היא לא מחוייבת אבל היא מקבלת שכר כמי שאינו מצווה ועושה.

2)

רש"י: משקיימו פריה ורביה: רא"ם: כיוון שהם עתידים להמחות, אין כאן "לשבת יצרה" ולא קיימו פריה ורביה?

1.

גור אריה: יש כאן מצות "לשבת יצרה" של חיי שעה, וביחוד שעדין אין הקב"ה רוצה למחות אותם.

3)

רש"י: משקיימו פריה ורביה: גם אחרי שקיימו יש מצוה לִפרות ולִרבות?

1.

גור אריה: הן לא רצו להעמיד תולדות נוספים לחיי שעה כי אמרו ביבמות (דף סב:) שישא אדם אשה גם בזקנותו כיון שאינו יודע איזה זרע יכשר, אבל כאן הן ידעו שאף זרע לא יכשר.

4)

רש"י: משקיימו פריה ורביה: קשה שבני נח לא נצטוו על פו"ר?

1.

רא"ם (לעיל,ג): לאחר מתן תורה רק ישראל מצווים, אבל עד מתן תורה הם היו מצווים. 1


1

עי' בגו"א כאן שהביא את דברי הרא"ם ודן בהם.

5)

רש"י: משקיימו פריה ורביה: קשה שהציווי לבני נח לא נאמר אלא לאחר המבול?

1.

גור אריה: יש להן שכר כמי שאינו מצווה ועושה. עיי"ש.

6)

רש"י: למחר המבול בא: וכי רק בני קין נשטפו במבול?

1.

גור אריה: אין הכוונה למבול שבימי נח, אלא למה שעלה הים על בני קין (ראה רש"י בפרק ו פסוק ד).

7)

רש"י: קל וחומר של שטות: וכי לא צדק למך שיתלה הקב"ה לצדיק כפי שתלה לקין ויגבה חובו מבנים רשעים?

1.

גור אריה: אין ללמוד ק"ו מקין כי קין עשה תשובה ואולי תשובתו טובה יותר?! על כרחך הייתה דעתו שהקב"ה יתלה בלי תשובה, וא"כ זהו ק"ו של שטות.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים