english
1)

רש"י: חורש אינו לשון פעול אלא לשון פועל וכו': מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: "חורש" אינו מתייחס למלאכה [-לתוצאה, לוטש 'חורֶש נחושת' היינו עשה מהנחושת כלי], כי לא כתוב חורֶש (הרי"ש בסגול) ואז היה מתפרש כ'שם דבר' על משקל 'חודש' ו'קודש', אלא כתוב 'חורֵש' (הרי"ש בצירי) וזה מתייחס לפעולה, הוא מלטש כלים שהם חורשי נחושת וברזל [דהיינו כלים שעושים בהם כלי נחושת וברזל]. 1


1

נ"ל שזו כוונת הגור אריה, ויש לציין שהעתקתי את לשון רש"י כפי שכתוב בגור אריה שבהוצאת מכון ירושלים, אבל בדפוסים אחרים הגירסה ברש"י שונה, עיי"ש.

2)

רש"י: נעמה- היא אשתו של נח: מנין זאת לרש"י?

1.

גור אריה: קשה למה מזכירים דוקא אותה? אלא להודיע שכשרה הייתה ומעשיה נעימים, ולכן ניצלה במבול.

3)

לכאורה מילת "וגם" מיותרת?

1.

גור אריה: למך השקה את צילה כוס של עיקרין אך זה לא הועיל והיא ילדה, ולכן כתוב (בפסוק כב) "וצילה גם היא ילדה".

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים