english
1)

רש"י: עמד למך...והרג את קין: לפרוש הנוסף ברש"י שם שלמך לא הרג את קין, למה נכתבה פרשה זו כאן?

1.

גור אריה: לפרוש שלמך לא הרג את קין אלא נשותיו פרשו ממנו בגלל מה שנגזר על זרע קין, נכתבה פרשה זו כאן ללמד על גודל יראתם מעונשו של קין.

2.

גור אריה: למדנו מכאן שגם על זרעו של קין נגזר שימחו [ולא רק על קין עצמו].

2)

רש"י: כך היה דרכן: מנין זאת לרש"י?

1.

גור אריה: לכאורה "שתי נשים" מיותר? ולכן פירש רש"י שהם תמיד לקחו זוג נשים.

3)

רש"י: משקה כוס של עקרין: אם כן, כיצד נתעברה צילה?

1.

גור אריה: הכוס של עיקרין לא הועיל לה, ולכן כתוב (בפסוק כב) "וצילה גם היא ילדה"

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים