english
1)

רש"י: ארור אתה...יותר ממה שנתקללה היא כבר בעונה, וגם בזו הוסיפה לחטוא...והנני מוסיף לה קללה: מה פרוש דברי רש"י?

1.

רא"ם: האדמה חטאה בכך שלא הוציאה עץ שטעם עצו ופריו שווים ולכן נתקללה כשחטא האדם, ועתה מפני שבלעה את דמו של הבל נתקללה יותר שלא תוסיף תת כוחה, ו"מן האדמה" פרשו יותר מהאדמה, יותר ממה שכבר נתקללה. 1

2.

גור אריה: "ארור אתה מן האדמה" פרושו שהאדמה תהיה מקוללת לך, אלא שהתקשה רש"י שהאדמה כבר נתקללה? ותירץ שעתה נתקללה יותר. 2


1

הגור אריה מקשה שאם זהו פירוש "מן האדמה", נמצא שקין הוא המקולל ["ארור אתה"] ולא האדמה?

2

לפי הרא"ם "מן האדמה" פרושו 'יותר מהאדמה', ולגור אריה פרושו 'מאת האדמה' כי האדמה תהיה מקוללת.

2)

רש"י: והנני מוסיף לה קללה: רמב"ן: קשה שכאן לא נתקללה האדמה אלא נתקלל קין שהאדמה לא תתן לו כחו והוא יצטרך לנדוד?

1.

רא"ם: גם בחטא הראשון העונש היה לאדם שהאדמה תעלה לו דברים רעים [ןאעפ"כ זה נחשב קללה לאדמה].

2.

גור אריה: דעת רש"י שגם כשמקצת מהאדמה מתקללת יש להחשיב זאת לקללת האדמה בגלל חטאה. 1


1

הגור אריה מסביר שקושיית הרמב"ן הייתה שאחר חטא עץ הדעת נתקללה כל האדמה, ואילו כאן רק קין נתקלל ולכן לא יועילו דברי הרא"ם.

3)

רש"י: הוסיפה לחטוא אשר פצתה את פיה: קשה שבסנהדרין (דף לז:) כתוב שפתיחת הארץ כאן הייתה לטובה?

1.

רא"ם: הארץ פתחה לטובה אלא שה' חשב לה זאת לחטא.

2.

גור אריה: בליעת הדם היא לטובת העולם שלא יהיה בו דם, אבל יש בכך סיוע לרוצח ולכן היה בזה חטא.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים