english
1)

רש"י: בני נח נצטוו על העריות: אולי הוא אמר כך כי בני יעקב קיימו את התורה קודם שנצטוו?

1.

גור אריה: הם קיימו מבלי שנצטוו, ואמנם קיבלו על כך שכר, אבל לא נחשבו חוטאים אם ביטלו מצוות.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים