english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: היא אשתו: אם כך, כיצד כתוב "אשר הוא אוכל"- כלומר תשמיש, והרי כתוב שפוטיפר נסתרס כשרצה לקחת את יוסף למשכב זכור?

1.

גור אריה: אין הכוונה שהוא הסתרס לגמרי, אלא שלא הייתה לו תאוה יתירה לתשמיש.

2)

רש"י: כיון שראה עצמו מושל וכו': מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: לא משנה לנו למה אשת פוטיפר נשאה עיניה אליו, ואם כך למה הקדים לספר על יופיו של יוסף? אלא ללמד שבגלל שהוא התייפה גירה בו ה' את הדוב.

3)

רש"י: שדבר בלשון נקיה: למה נקרא התשמיש דוקא בלשון אכילה?

1.

מהר"ל (נתיב העבודה פט"ז, עמ' קכו ד"ה במסכת): האכילה היא קבלת דבר, ובתשמיש האשה מקבלת מהאיש והאיש מקבל מהאשה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים