english
1)

רש"י: שם שמים שגור בפיו: למה לא פירש כפשוטו- ראו שמעשיו מצליחים?

1.

גור אריה: הפסוק ממשיך שה' הצליח את כל מעשיו, ולכן אין לפרש שזו כוונת הפסוק כאן.

2)

וכי דרך בני אדם לראשות ש"ה' אתו"?

1.

גור אריה: במדרש כתוב שאת כל בקשות האדון, היה יוסף עושה בלחישת פיו והאדון חשד בו שהוא מכשף, ולכן נגלה עליו ה' כדי שידע שהלחש היה תפילה לה'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים