english
1)

רש"י: כתרגומו וכו': מה הוסיף התרגום?

1.

גור אריה: פשטות הפסוק שיוסף עשה את כל צרכיהם, וקשה שאין זה חשיבות ליוסף [והפסוק בא ללמד על חשיבותו]? אלא כתרגומו [שהכל נעשה על פיו.]

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים