english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: עניני תשמיש כאלה: קשה שהיא אמרה רק "בא אלי לשכב" ולא שכב ממש?

1.

גור אריה: היא לא אמרה שהוא שכב עמה, אלא עשה "ענייני תשמיש" של הבא לשמש.

2)

רש"י: עניני תשמיש כאלה: רמב"ן: וכי רצתה לפגום עצמה בעיני בעלה?

1.

גור אריה: היא לא אמרה שהוא שכב עמה, אלא עשה מעשים של הבא לשמש.

3)

רש"י: בשעת תשמיש אמרה: מנין דרשו כך?

1.

גור אריה: די היה לכתוב "כשמוע את דברי אשתו" ולמה נוסף "כדברים האלה"? אלא שאמרה זאת בשעת תשמיש.

4)

רש"י: בשעת תשמיש אמרה: למה אמרה לו דוקא באותה שעה?

1.

גור אריה: היא רצתה שהוא יכאס מאוד על יוסף, ובשעת תשמיש מאוס עליו יותר אם נשכבה עם אחר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים