english
1)

רש"י: בא אלי- לצחק בי וכו': למה הפך רש"י את סדר הפסוק?

1.

גור אריה: מפשטות הכתוב נראה שפוטיפר הביא את העבד כדי לצחק [ובודאי לא זו הכוונה], ולכן הפך רש"י- בא אלי לצחק העבד אשר הבאת.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים