english
1)

רש"י: שנראית לו דמות דיוקנו של אביו: למה נראה אליו אביו?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב, עמ' עג ד"ה נראה, סוטה דף לו:): דמות דיוקנו של אביו נראתה לו כי יוסף היה דבוק באביו מפני שהוא היה עיקר תולדותיו, ויעקב מידתו שהיה קדוש ולא ראה קרי.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים