english
1)

רש"י: כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה: ברש"י בסוטה (דף י.) כתוב שתמר הייתה קטנה, וקשה א"כ למה חשש ער שהיא תתעבר?

1.

גור אריה (לקמן, פט"ו): בשעת קידושין היא הייתה קטנה אבל אחר כך היא גדלה.

2)

למה נענשו ער ואונן והרי קודם המבול לא הענישו ביד דין של מעלה לפני גיל 100?

1.

גור אריה (לעיל, ה,לב): בחטא שיש עליו עונש קבוע אין צורך בדין, והענישו לפני גיל 100.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים