english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: שפסקה מלדת: רמב"ן: מה החידוש בכך שפסקה ללדת שיקרא המקום על שם מאורע זה?

1.

גור אריה: כיון שילדה שלושה בנים בתכיפות, היה חידוש בכך שהיא הפסיקה ללדת.

2)

רש"י: שפסקה מלדת: רמב"ן: וכי ידעה זאת בשעת הלידה?

1.

גור אריה: אולי נקרא המקום כך רק כמה שנים אחרי המאורע.

2.

גור אריה: המקום לא נקרא כך בגלל המאורע, אלא להפך- שם המקום גורם ולכן ובכזיב היא הפסיקה ללדת.

3)

רש"י: שפסקה מלדת: מה בא הכתוב ללמדינו?

1.

גור אריה: למדנו מכאן שהיא הולידה במהירות את התולדות שהיא הייתה ראויה להוליד, ואח"כ היא הפסיקה להוליד שלא כדרך הטבע, כי התולדות [של השבטים] לא נולדו בדרך הטבע אלא בסדר משוער וקצוב [מאת ה'].

4)

רש"י: שלה, פסקת: לדעת המדרש קשה שבאותה שעה היא לא ידעה שלא תלד עוד?

1.

גור אריה: חז"ל דרשו שכך ראוי לקרוא לבן משום שהיא פסקה אז ללדת, אבל לא זה הטעם שהיא קראה לו כך.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים