english
1)

רש"י: ושמלתך שאתה מתכסה בה: רמב"ן: וכי ילך יהודה ערום?

1.

גור אריה: היה ליהודה בגד נוסף, ואת הבגד הזה הוא לבש לשם מצות ציצית.

2)

רש"י: ושמלתך שאתה מתכסה בה: רמב"ן: אם פתיל פרושו שמלה על שם פתילי הציצית והכוונה שהוא נתן לה את הציצית, קשה כיצד ביזה יהודה את מצות הציצית ונתן אותה לקדשה?

1.

גור אריה: יהודה ייחד אותה לעצמו ולא הייתה זו ביאת זנות.

2.

גור אריה: כתוב בחז"ל שמלאך הממונה על התאוה גרם לו לבא עליה, ולכן אין להקשות כיצד נתן לה את הציצית.

3)

למה תמר ביקשה דוקא את שלושת הדברים הללו?

1.

גור אריה (לעיל, פט"ו): ב3 דברים אדם ניכר ונבדל מאחרים וכנגדם ביקשה 3 דברים: א] בצורתו העצמית, ולכן ביקשה את החותם המעיד על צורתו. ב] במלבושיו, ולכן ביקשה את כסותו. ג] באומנותו, ולכן ביקשה את מקלו המורה על הממשלה שהייתה לו.

2.

גור אריה (לעיל, פט"ו): בגלל 3 דברים אדם זקוק לבנים וכנגדם ביקשה 3 דברים: א] שלא ימחה שמו, ולכן ביקשה את החותם- כי הבן חותם האב. ב] גם אם כבר יש לו בנים ראוי לו להוציא ענפים והם השלמות שלו, ולכן ביקשה את הציצית שלו, כי הציציות הם ענפים מהבגד כשם שהבנים ענפים מגוף האב. ג] הבן משמש את אביו, ולכן ביקשה את מקלו כי האב נשען על בנו.

3.

גור אריה (לעיל, פט"ו): תמר רמזה ליהודה שיש 3 סיבות שישאנה וכנגדם ביקשה 3 דברים: א] שלא ימחה שם המתים, ולכן ביקשה את החותם- שלא ימחה החותם של בניו. ב] בשביל יהודה עצמו- שהבנים הם ענפים היוצאים מהגוף ואסור ליהודה לבטל פריה ורביה, ולכן ביקשה את הציצית שלו, כי הציציות הם ענפים מהבגד כשם שהבנים ענפים מהאב. ג] תמר צריכה משענת להשען עליו, ולכן ביקשה את המטה כי האב נשען על בנו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים