english
1)

רש"י: הכיני עצמך ודעתך: מה למדנו מלשון זו?

1.

גור אריה (לעיל, פט"ו): יהודה בודאי לא נכשל בקדשה אלא אמר לה להזמין עצמה להתייחד לו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים