1)

כיצד הותר ליהודה זנות?

1.

גור אריה: יהודה אמר "הבה נא אבוא אליך" ו'הבה' הוא לשון הזמנה, וכוונתו הייתה שלא תעשה המעשה דרך זנות אלא תתייחד לו.

2)

כיצד תמר הפקירה עצמה ליהודה, והרי היא כלתו ואסורה לו?

1.

גור אריה: בבני נח אין כלתו אסורה לו אחר מות הבן.

2.

גור אריה: מהגמ' בסוטה יוצא (לפרוש רש"י שם) שתמר הייתה יתומה קטנה והשיאו אותה אמה ואחיה [ובכחה למאן באותם נישואין] ואז איננה אסורה משום כלתו. 1

3.

גור אריה: קודם מתן תורה היה יבום לא רק באשת אחיו אלא גם בכלתו, ולכן איסור כלה נדחה מפני מצוות יבום. 2


1

הגור אריה דוחה פרוש זה שער ואונן בודאי בעלו אותה לשם קידושין כשהיא גדלה, ומאז היא לא יכלה למאן.

2

עיין עוד במהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' מא, סוטה דף י. ד"ה יתומה) שהוסיף ביאור בעניין זה.

שאלות על רש"י

3)

רש"י: כשהיתה בבית חמיה היתה צנועה: למה הביא רש"י את דברי המדרש?

1.

גור אריה: ממה שכתוב "ותתעלף" למדנו שכיסתה פניה כדי שלא יכיר אותה, ומה בא ללמדינו כאן? אלא שבצניעותה כיסתה פניה בבית חמיה.

4)

רש"י: כשהיתה בבית חמיה היתה צנועה: מה זכתה בשכר צניעותה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' מב, סוטה דף י: ד"ה כל): בשכר צניעותה זכתה שיצאו ממנה מלכים ונביאים כי הצניעות היא התקדשות מהערוה וזו מעלה הנבדלת מהגשם [-היא רוחנית ולא גשמית], ולמלכים ונביאים יש מעלה אלוקית נבדלת.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים