english
1)

רש"י: ותתעלף - כסתה פניה: למה לא פירש שהיא לבשה בגדים?

1.

גור אריה: פשוט שהיא הלכה בבגדים, אלא הפסוק בא להשמיע שהיא עשתה כך כדי שיהודה לא יכיר אותה.

2)

רש"י: בפרשת דרכים: למה פרשת דרכים נקראת 'פתח עיניים'?

1.

גור אריה: כאשר אדם מגיע לפרשת דרכים הוא צריך לפתוח את עיניו [להבחין להיכן הוא הולך] ולכן נקרא המקום 'פתח עיניים'.

3)

רש"י: בפתחו של אברהם אבינו: למה דרשו כך?

1.

גור אריה: קשה למה לא כתוב 'בפתיחת עיניים'? אלא לדרוש שזה פתחו של אברהם.

4)

רש"י: לפיכך הפקירה עצמה: למה לא פירש כפשוטו שהיא רצתה להינתן לשלה?

1.

גור אריה: היא לא עשתה דבר כדי להינתן לשלה אלא רק הפקירה את עצמה.

5)

חז"ל דרשו ש"ותשב בפתח עיניים" שתמר נתנה עיניים לדבריה [-הסבירה שהיא מותרת ליהודה] ואמרה 'יתומה אני' ופרש רש"י שאמה ואחיה השיאו אותה והיא יכולה למאן, וקשה שא"כ היא הייתה קטנה ולמה חששו ער ואונן שהיא תתעבר?

1.

גור אריה (לקמן, פט"ו): היא הייתה קטנה בשעת קידושין ואח"כ היא גדלה, ואעפ"כ טענה תמר שהיא מותרת כי גם כשהיא גדלה ער בעל אותה על דעת קידושין הראשונים, וכן אונן ייבם אותה מכח קידושין הראשונים.

2.

גור אריה (לקמן, פט"ו): כוונת תמר הייתה שאין לחשוש שמא אביה קיבל עבורה קידושין מאדם אחר, כי נעשה בה מעשה יתומה בחיי אביה, כלומר שאביה השיא אותה כבר פעם אחת והיא יצאה מרשותו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים