english
1)

רש"י: על דבתם רעה: הדיבה הייתה לפני החלומות, ולמה שנאו אותו עכשיו על הבאת הדיבה?

1.

גור אריה: דרך השונא שאם תתחדש סיבה לשנאה- הוא מוסיף גם בשנאה הראשונה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים