english
1)

רש"י: לדבר עמו: למה לא פירש כפשוטו- 'לדבר אותו'?

1.

גור אריה: כלפי הדיבור שייך לומר כך, אך כלפי האדם עמו מדברים אין לומר כך אלא 'לדבר עמו'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים