english
1)

רש"י: הטבחים- שוחטי בהמות המלך: לדעת התרגום הוא היה הורג החייבים מיתה, וצריך להבין במה נחלקו?

1.

גור אריה: לדעת רש"י לא יתכן שה' ימסור את הצדיק בידי אדם מאוס שהורג נפשות. דעת התרגום שהוא לא היה הורג בעצמו אלא ממונה על החייבים מיתה [ואין בזיון בכך שיוסף יהיה אצלו].

2)

כאן כתוב שהמדיינים מכרו אותו למצרים, ובמקומות אחרים כתוב שהישמעאלים מכרו אותו?

1.

גור אריה (פסוק כח): המדיינים נקראו על שם הישמעאלים ונראו כמותם, ולכן כתוב שפוטיפר קנה מהישמעאלים כי הוא החשיב אותם לישמעלים, אך כשמדובר עליהם עצמם כתוב שהם מדיינים.

2.

גור אריה (פסוק כח): השיירה הייתה של ישמעאלים וביניהם היו מדיינים, ולכן כתוב שפוטיפר קנה מהישמעאלים כי דעתו הייתה על כל השיירה, אבל כשמדובר עליהם עצמם, כתוב שהם מדיינים.

3)

לדעה במדרש שהמדיינים מכרו אותו לממונה של המדינה והוא מכר אותו לפוטיפר, קשה כיצד יתפרש הפסוק כאן?

1.

גור אריה (פסוק כח): בפסוק כתוב שהמדיינים מכרו אותו למצרים, ומשם הוא נמכר לפוטיפר.

4)

כיצד נקרא פוטיפר סריס, והרי לקמ' (לט,ו) מבואר שהוא היה משמש עם אשתו?

1.

גור אריה (לט,ו): 'סריס' פרושו משרת.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים