english
1)

רש"י: אין אדם יכול לקבל תנחומין על החי: למה יעקב לא הבין שיוסף חי מכך שהוא לא מתנחם?

1.

גור אריה: גזירה על המת שישתכח אבל אין לזה זמן קבוע, ויעקב חשב שהוא לא מתנחם כי יצרו תקיף עליו, אבל האמת היא לא כך שהרי הוא היה צדיק גמור [אלא שיוסף היה חי].

2.

גור אריה: יעקב חשב שהוא לא מתנחם כי הוא קיווה תמיד למצוא את גופו של יוסף ולקברו, ואבלות לא חלה קודם הקבורה אם לא התייאשו מלקבור.

3.

גור אריה: יעקב חשב שהוא לא מתנחם כי הוא ידע שאם ימות יוסף יהיה גיהנום שולט בו.

2)

רש"י: אם לא ימות אחד מבני וכו': למה אם ימות אחד מבניו הוא יראה גיהנום?

1.

גור אריה: 12 בני יעקב הם כנגד חודשי השנה, והם מצילים אותו מדין גיהנום שהוא 12 חודש.

3)

רש"י: יצחק היה בוכה: אולי הכוונה שיעקב בכה על יוסף?

1.

גור אריה: בפסוק הקודם כתוב שיעקב התאבל, ואין דרך להתאבל ואחר כך לבכות.

4)

רש"י: לא היה מתאבל: מנין למד זאת רש"י?

1.

גור אריה: כתוב "ויבך אותו אביו"- היה בוכה עם יעקב אבל בלעדיו הוא לא היה בוכה, כי יצחק ידע שיוסף חי.

5)

רש"י: שהיה יודע שהוא חי: כיצד יצחק ידע זאת והרי האחים החרימו שלא לגלות?

1.

גור אריה: זה נודע ליצחק ברוח הקודש כי החרם היה רק שלא יוודע הדבר ליעקב.

6)

רש"י: שהיה יודע שהוא חי: אם כך, למה יצחק לא גילה זאת ליעקב?

1.

גור אריה: מאחר שהדבר התגלה ליצחק ולא ליעקב, הבין יצחק שאין רצון הקב"ה לגלות זאת ליעקב.

7)

רש"י: כנעניות היו: כיצד עברו בני יעקב על ציווי אברהם שלא לשאת כנעניות?

1.

גור אריה (לח, ב): כיוון שכבר נולדו י"ב שבטים והם נחשבים לאומה, הכנעניות בטילות אצלם והן בכלל ישראל.

8)

רש"י: תאומות נולדו עם כל שבט: לכאורה הם יכלו לשאת נשים ממשפחת אברהם ולא היה צורך שיולדו עמהם תאומות?

1.

גור אריה (לח, ב): באותו הזמן הם נעשו לאומה בפני עצמה ולא ראוי שבאותה שעה הם יתחברו אל אומות אחרות.

2.

גור אריה (לח,ב): כשם שיצאו מיעקב כל השבטים ולא היה בו חסרון, כך ראוי שיצאו ממנו גם הנקבות.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים