english
1)

רש"י: שלא קיים יעקב כבוד אב ואם: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: קשה למה כתוב "ימים רבים" והרי אפשר לחשב לבד שהם היו 22 שנה? אלא הכתוב בא לומר שזה כנגד הימים שהוא היה בבית לבן שנאמר בהם "ויהיו בעיניו כימים אחדים" ועל ידי ימים רבים אלו הושלמו אותם ימים מועטים.

2)

מה המשמעות של לבישת השק?

1.

מהר"ל (אור חדש עמ' קמה, ד"ה ומרדכי): השק דבק בבשרו ומורה שהצרות קרובות ליעקב. 1


1

מבואר במהר"ל שם שדוקא יעקב היה קרוב אל הצרות לא אברהם ויצחק, ועל זה מורה לבישת השק.

3)

למה לא נודע ליעקב ולאחים היכן יוסף?

1.

מהר"ל (נצח ישראל, פל", ד"ה ויראה): זה היה גזרה מאת ה', וזה סימן לבנים שעשרת השבטים עתידים להאבד מישראל.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים