english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: נצנצה בו רוח הקדש: מנין לרש"י לפרש כך?

1.

גור אריה: אם לא כן, מילים אלו מיותרות, שהרי יעקב כבר אמר "טרוף טורף יוסף".

2)

רש"י: נצנצה בו רוח הקדש: קשה שכתוב ברש"י לקמן (מה, כז) שנסתלקה שכינה מיעקב מאז מכירת יוסף?

1.

גור אריה: לא מדובר כאן על השראת שכינה ממש אלא ניצנוץ של רוח הקודש.

3)

רש"י: נצנצה בו רוח הקדש: יעקב לא הבין את דבר רוח הקודש, אם כן מה הייתה התועלת בה?

1.

גור אריה: אמנם לא היה בכך תועלת, אבל נצנצה בו רוח הקודש כי היא הייתה קרובה אליו תמיד.

4)

רש"י: ושתפו להקב"ה עמהם: אם רצון הקב"ה לגלות, וכי בגלל השיתוף שלהם הוא ימנע מכך?

1.

גור אריה: האחים סברו שגם הקב"ה יסכים איתם כדי שיעקב לא יקלל אותם, ומכיוון שיחול החרם, שוב לא יוכל יעקב לבטל את הגזרה בתפילתו. (הגו"א דן כאן בדברי המהרי"ק בשורש לז שדן בשאלה זו, עי"ש ובמה שהשיב הגו"א על דבריו.)

2.

גור אריה: מטרת השיתוף לא הייתה שה' לא יגלה, אלא ראובן לא היה שם באותה שעה וחרם מתקיים רק בעשרה, לכן שתפו את הקב"ה עמם לעשרה. וה' לא גילה ליעקב כי החרם של השבטים היה חשוב בעיניו.

5)

רש"י: ושתפו להקב"ה עמהם: אולי הקב"ה לא גילה את הדבר ליעקב כדי שלא יקלל את האחים ולא מחמת החרם?

1.

גור אריה: אם הקב"ה לא היה חפץ לגלות (ולא החרם הוא שמנע), לא הייתה מנצנצת ביעקב רוח הקודש שיוסף נמכר.

6)

רש"י: ושתפו להקב"ה עמהם: כיצד שתפו את הקב"ה עמהם?

1.

גור אריה: לכל הבריות יש דבקות בקב"ה ובאותה דבקות הם שתפו את ה' איתם כי הקב"ה מקומו של עולם והוא כולל את הכל ולכן כאשר יש תשעה- ה' מצטרף אליהם.

7)

רש"י: ושתפו להקב"ה עמהם: אולי הקב"ה לא גילה ליעקב כדי שתתקיים גזירת ברית בין הבתרים?

1.

גור אריה: אם זו הייתה הסיבה, בשעה שירדו למצרים היה הקב"ה מגלה את הדבר ליעקב.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים