english
1)

מהו לשון "וישלחו"?

1.

גור אריה: אין זה לשון קריעה [סכין-שלח] כי תחילה היו זקוקים לקרוע את הבגד ואחר כך לטבול אותו בדם, אלא זה מלשון שליחות.

2)

למה שלחו את הכתונת ולא אמרו בעצמם?

1.

גור אריה: אין משיבים על הקללה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים