english
1)

רש"י: שנולד לו לעת זקנתו: רמב"ן: יששכר וזבולון היו גדולים ממנו רק בשנה ושתיים?

1.

גור אריה: הנולד אחרון נקרא בן זקונים גם אם לא נולד לעת זקנותו.

2)

רש"י: שנולד לו לעת זקנתו: קשה שבנימין נולד אחריו?

1.

גור אריה: עברו כ7 שנים מלידת יוסף עד לידת בנימין ויעקב חשב שיוסף הוא בן זקוניו ולכן כבר נקשרה אהבתו ביוסף.

2.

גור אריה: בנימין עוד היה קטן ולא היה בר דעת כאחרים.

3)

רש"י: בר חכים: למה כך תרגם אונקלוס?

1.

גור אריה: קשה למה קנאו האחים ביוסף, והרי דרך העולם לאהוב את בן הזקונים? אלא הוא אהב אותו אהבה של ממש כי היה 'בר חכים'.

4)

רש"י: זיו איקונין שלו דומה לו: למה הוסיף רש"י פרוש נוסף?

1.

גור אריה: על אונקלוס קשה מפני מה מסר ליוסף את כל מה שקבל משם ועבר, ולכן פירש רש"י שהיה זיו איקונין שלו דומה לו.

5)

רש"י: בר חכים...זיו איקונין שלו דומה לו: נראה ברש"י שפרושים אלה לא סותרים אבל באמת אלו שתי דעות במדרש?

1.

גור אריה (בפסוק ב): נחלקו בפירוש המילה "זקונים" מה היה גורם לאהבת יעקב, אבל שני הפרושים עניין אחד כי החכמה והדמיון בזיו איקונין מורים על מעלה אלוקית ולא דברים גופניים 1


1

נראה שכוונת הגור אריה לכך שצורתו של יעקב הייתה מעין צורתו של אדם הראשון- צלם אלוקים, ולזה זכה יוסף.

6)

רש"י: על שם צרותיו: למה דרשו כך?

1.

גור אריה: כבר כתוב "וישראל אהב את יוסף" וקשה לשם מה הוסיף את סיפור הכתונת? אלא ללמדנו ששנאו אותו בגלל הכתונת, ומכאן שלא ישנה אדם בין הבנים.

7)

רש"י: לפוטיפר: פוטיפר היה אחרון ולמה הוזכר ראשון?

1.

גור אריה: המטרה הייתה שיוסף ירד למצרים ולכן פוטיפר הוא העיקר ומשום כך הקדימו הכתוב.

8)

רש"י: ולסוחרים...ולמדינים: בפסוק כ"ח משמע שהמדיינים הם הסוחרים ואלה לא שתי שיירות?

1.

גור אריה: דרך סוחרים לקנות זה מזה ואחד היה מוכר לחבירו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים