english
1)

רש"י: אבל נחשים ועקרבים יש בו: לכאורה היה אפשר לדרוש באותה הדרך שעצים ואבנים יש בו?

1.

גור אריה: אם היו בו עצים ואבנים לא הייתה התורה אומרת "והבור ריק", אבל נחשים ועקרבים אינם נחשבים לממלאים את הבור כי הם נמצאים כאן לפי שעה והולכים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים