english
1)

רש"י: אלה של תולדות יעקב: למה לא פירש רש"י כפשוטו?

1.

גור אריה: קשה שיוסף הוא לא התולדה היחידה של יעקב, אלא בא הכתוב לספר את סדר ההתיישבות של יעקב.

2.

גור אריה: יש לפרש [לא כפרוש רש"י אלא] כפשוטו: אלה תולדות יעקב- המנויים בפרשת ויגש, והתחיל ביוסף כי הוא עיקר בני יעקב או מפני שביקש יעקב לישב בשלוה וקפץ עליו רוגזו של יוסף.

2)

רש"י: עד שבאו לכלל יישוב: קשה שבתורה מסופר רק על שנים וחצי שבטים כיצד התיישבו לבסוף?

1.

גור אריה: בתורה כתוב שישראל באו לארץ כדי לרשת אותה, וכאילו כתוב בפירוש את סדר ישובם.

3)

רש"י: ישוביהם וגלגוליהם: מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: לא נזכר כאן הישוב של בני יעקב, אלא גלגולי ישוביהם- מכירת יוסף.

4)

רש"י: ומדרש אגדה דורש וכו': למה הביא רש"י את המדרש?

1.

גור אריה: לפי פשוטו קשה שהיה צריך לכתוב 'ואלה של תולדות יעקב' כי מדובר על ישוב תולדותיו.

5)

רש"י: ומדרש אגדה דורש וכו': מה תורץ לפי המדרש?

1.

גור אריה: לא כתוב 'אלה של תולדות יעקב' כי בא ללמד שיוסף הוא העיקר, וכתוב "אלה" ולא 'ואלה' ללמד שזה המשך של "וישב יעקב", כי מכיוון שביקש לישב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף.

6)

רש"י: שכל עצמו של יעקב לא עבד...אלא ברחל: גם בנימין הוא בן רחל?

1.

גור אריה: יוסף הוא עיקר [תולדות רחל] ובנימין הוא תוספת שהרי הנושא אשה, דעתו להעמיד ממנה תולדות אבל איננו יודע כמה בנים יהיו לו ממנה.

7)

רש"י: וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף: וכי יוסף עיקר תולדות יעקב בגלל הדמיון במאורעות שלהם?

1.

גור אריה: יוסף הוא כרגלו והמשכו של יעקב שהרי מה שאירע לזה אירע לזה.

8)

רש"י: זה נשטם וזה נשטם וכו': מה לומדים מכך?

1.

גור אריה: מחמת מעלתו של יעקב הוא נשטם ואחיו ביקש להורגו כי הוא היה נבדל במעלתו מכל בני אדם, וכך גם יוסף נבדל מאחיו בהיותו ראוי למלכות ולכן שנאו אותו.

9)

רש"י: זיו איקונין של יוסף דומה לו: מה החשיבות של הדמיון החיצוני?

1.

גור אריה: ליעקב היה צלם אלוקים כעין אדם הראשון ולזה זכה גם יוסף.

10)

רש"י: תלה הכתוב תולדות יעקב ביוסף: למה יוסף עיקר תולדתו של יעקב?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' לה, ב"מ דף פד. ד"ה אנא): ליעקב היה את מידת האמצעי- בין אברהם ליצחק 1 , וכן יוסף היה לו את הכח הפנימי הנסתר (כי האמצעי בסתר והקצוות מבחוץ) ולכן יוסף ירש את ברכת יעקב ועין הרע לא שולטת בזרעו. משום כך יוסף עיקר תולדותיו של יעקב, ויעקב דומה לעיקרו של אילן, יוסף לגוף האילן, והשבטים לענפי האילן.


1

ליעקב היה את מידת האמצעי כי אברהם מידתו חסד שנוטה לימין ויצחק מידתו דין שנוטה לשמאל, ואילו יעקב מידתו יושר שאינו נוטה לימין או שמאל ולכן יעקב הוא אמצעי.

11)

רש"י: עושה מעשה נערות: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: בפסוק מפורש שיוסף היה בן 17, ולכן "והוא נער" מיותר לדרשה.

2.

גור אריה: משמעות הפסוק שמפני שהיה נער הוא לא זכר אחרית דבר והביא את דבתם רעה, וקשה שבגיל 17 אדם כבר מבין את הנולד ואין לקרותו נער לעניין זה? ולכן פירשו שכשם שהיה עושה מעשה נערות בתיקון השער, כך גם בהבאת הדיבה.

3.

גור אריה: די היה לכתוב 'נער את אחיו', ולכן "והוא" מרבה שעשה מעשה נערות לגמרי.

12)

רש"י: כל רעה שהיה רואה באחיו וכו': לכאורה יוסף היה צריך לספר זאת לאביו כדי להפרישם מעבירה, שהרי הוא נאמן על אביו כשני עדים?

1.

רא"ם: יוסף חשב בטעות שכך עשו האחים- א] היו חותכים מבית השחיטה קודם שתצא נפש הבהמה [-אחרי השחיטה, לפני יציאת הנפש] ואז היא כבר הותרה על ידי השחיטה. ב] לא התכוונו לומר שבני השפחות עבדים ממש, אלא שמתחילה היו אמותיהם שפחות. ג] לא נכשלו בבנות הארץ אלא נשאו ונתנו עמם ויוסף סבר שזה אסור [והאחים חלקו עליו בזה]. 1

2.

גור אריה: יוסף היה צדיק גמור ולכן הוא החמיר מאוד בדברים שהאחים הקלו והם נראו לו כחשודים בדברים הללו- א] האחים הניחו לעבדיהם לבשל להם ויוסף החמיר בזה כי עבדים חשודים על אבר מן החי. ב] האחים התרחקו מבני השפחות ויוסף החשיב זאת כאילו קראו להם עבדים. ג] האחים תלו עיניהם בבנות הארץ ולצדיק אין להסתכל באשה כלל.


1

עי' בגור אריה שהאריך בקושיות על דברי הרא"ם.

13)

רש"י: שהיו אוכלין אבר מן החי וכו': מנין שהוא הביא את דבתם דוקא בשלושת הדברים האלה?

1.

רא"ם: כתוב כאן "דבתם רעה" ולגבי שלושת הדברים הללו כתוב בתורה 'רעה'. 1

2.

גור אריה: דרשו זאת מלשון הפסוק- "היה רועה...בצאן" מילת 'בצאן' מיותרת לדרשה שהוא הביא דיבה על עסקי הצאן, וכן דרשו מ"את בני בלהה" שהוא הביא דיבה שהאחים קוראים להם עבדים, ומ"נשי אביו" דרשו שהם חשודים על העריות.

3.

גור אריה: יוסף היה צדיק גמור והצדיק הוא טוב ומרחיק את עצמו ממה שנקרא 'רע', ולכן חשד בהם בשלושה דברים שמצאנו במקרא שבהם נעשה האדם רע- יצר רע (-עריות), עין רעה (-לוקחים מבני השפחות את מעלתם בכך שקוראים להם עבדים) ולב רע (-אכזריות לאכול אבר מהחי).

4.

גור אריה: יוסף חשד באחיו בחטאים אלה כי הוא היה רחוק מהם- א] הוא היה מקרב את אחיו שהרי בזכותו נולדו כל השבטים. ב] הוא רחוק מעריות שהרי יוסף עיקר תולדתו של יעקב שנקרא 'קדוש'. ג] יוסף הוא ראש המיטה של יעקב- דוגמת הגוף שממנו נמשכים כל האברים 2 , ואילו שאר השבטים הם חלקים- כמו אברים שנמשכים מהגוף, ולכן נחשדו על אבר מהחי.


1

עי' בגור אריה שהקשה על דברי הרא"ם.

2

עי' במהר"ל (נצח ישראל פרק לז, עמ' קסד ד"ה בפרק) שיוסף הוא כנגד הלב של כנסת ישראל, והלב הוא באמצע הגוף והוא מלך על כל האברים. וע"ע במהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' לה, ב"מ דף פד. ד"ה אנא) שביאר עוד למה יוסף דומה לגוף האילן והשבטים לענפי האילן.

14)

רש"י: שהיה רואה באחיו בני לאה: מנין לרש"י שהדיבה הייתה רק על בני לאה?

1.

גור אריה: יוסף קירב את בני בלהה וזלפה ולא הביא את דבתם רעה.

2.

גור אריה: ברור שהדיבה שהיו קוראים לבני השפחות עבדים נאמרה רק על בני לאה, וכך גם שאר הדברים.

3.

גור אריה: אפשר לפרש שהוא הביא את דבת כל האחים [לא כרש"י], ומה שכתוב "והוא נער את בני בלהה" אין הכוונה שהוא קרב אותם אלא בני לאה היו גדולים, ויוסף ובני השפחות היו צעירים ולכן הוא התחבר אליהם.

15)

למה בני השפחות לא הצילו אותו?

1.

גור אריה: עיקר השנאה עליו הייתה בגלל חלומותיו ובזה היו כל האחים שווים.

16)

רש"י: כל רעה שהיה רואה באחיו: מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: כוונת רש"י שיוסף לא הוציא שם רע על האחים [מבלי שהאחים עשו דבר, אלא הוא אמר מה שהוא ראה] שהרי כתוב "ויבא יוסף" (ולא 'ויוצא').

17)

רש"י: על אבר מן החי וכו': קשה שהוא לא לקה על ידי אבר מן החי אלא להפך- הם שחטו את השעיר?

1.

גור אריה: ה' הראה לו שהם אינם אוכלים בלי שחיטה כדי שיבין למה באה עליו צרה זו.

18)

רש"י: כל לשון דבה וכו': מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: 'דבה' פרושו דיבור ולאו דוקא דיבור לרעה, שהרי כתוב "דבתם רעה"- משמע שיש דיבה שאיננה לרעה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים